Projektteamet

Projektteamet

Framtidsarbete i vardagen

Vad vet vi om framtiden? Det enda helt säkra är att den kommer, men allt det övriga är på ett eller annat sätt osäkert.

 

Globalt är den globala uppvärmningen ett stort problem, demokratin som styresskick är på tillbakagång, och digitalisering och ny konkurrens påverkar arbete och företagande. På närmare håll har vi t ex en åldrande befolkning och en ökande politisk polarisering. Och på individnivå kan utmaningarna och osäkerheten variera stort, även om orsakerna ofta kan spåras tillbaka till övergripande utveckling.

 

Ofta målas framtidsbilder upp på basen av prognoser som bygger på att förlänga rådande utveckling in i framtiden – men då beaktas ofta inte effekten av möjliga oförutsedda förändringar. Och framtiden är inte bara något som kommer oavsett vad vi gör, utan vi kan försöka påverka den både för egen del och mer generellt. Detta förutsätter att vi har en bild av vart vi vill nå och vad vi vill undvika – och dessa två faktorer tillsammans med att veta var vi står just nu utgör en bra grund för att se på framtiden.

 

 

”Och framtiden är inte bara något som kommer oavsett vad vi gör, utan vi kan försöka påverka den både för egen del och mer generellt. Detta förutsätter att vi har en bild av vart vi vill nå och vad vi vill undvika (…) ”

 

 

 

Framtidsarbete 

Och vad är framtidsarbete, och hur skiljer det sig från strategiarbete och planering? En viktig skillnad är tidsspannet – framtidsarbetet ser minst tio och ofta 20 eller fler år framåt. Perspektivet kan också vara bredare. T ex scenariearbete på längre sikt kan därmed utgöra bakgrund för att veta vilka frågor som behöver avgöras i en verksamhetsplan eller strategi på två eller fem års sikt.

Framtidsarbete kan också göras enkelt och i vardagen, på egen hand eller i en liten grupp. Det är en fördel att försöka jobba systematiskt och dokumentera det en gör. En bra metod är scenariearbete, som är ett av de vanligaste sätten att jobba med framtidsfrågor, och som kan genomföras på olika sätt beroende på situation och behov.

 

Framtidsscenarier

Scenarier kan se olika ut; inom framtidsforskningen är ett framtidsscenarium en berättelse om ett möjligt framtida tillstånd, fritt formulerad, visionär, men samtidigt starkt förankrad i befintlig kunskap.

 

 

Framtidsscenariet omfattar tre delar:

  • En analys av nuläget som beskriver problem och utmaningar som har identifierats, men också behov och möjligheter, t ex i form av en SWOT-analys – styrkor, svagheter, möjligheter och hot
  • en beskrivning av vägen från nuläget till en möjlig framtid: Vilka faktorer, händelser och processer påverkar utvecklingen?
  • och en framtidsbild: En beskrivning av en viss given framtida situation som utgår från det vi vet idag samt en möjlig väg från nuet till framtiden.

 

Det är bra att göra ett antal framtidsbilder – som kan omfatta både det mest önskade och det mest oönskade utfallet, men också sådana alternativ som t ex bygger på att någon speciell del av situationen utvecklas åt ett visst håll, och sedan ser man vad det innebär för helheten. Här är en framtidstabell ett bra verktyg: Välj ut ett antal (t ex 5-7) faktorer som beskriver olika aspekter av helheten, skriv ut alternativ för hur de kommer att se ut i framtiden, och gör framtidsbilder genom att kombinera ett alternativ för varje aspekt till en helhet. Bildens exempel kommer från mitt eget övningsgrupparbete inom framtidsstudier vid öppna universitetet:

 

 

 

 

 

 

Det kan vara bra att ha olika slags data till hands angående det problem som ska bearbetas, men i princip kan scenarier göras med papper och penna. Det går att arbeta på egen hand, men visionsarbete och idékläckning vinner oftast på att göra det i grupp.

Det finns också material som kan stöda tankearbetet; t ex SITRAS megatrendkort är ett bra sätt att rikta in sig på att tänka framåt – de kan laddas ner från https://www.sitra.fi/sv/publikationer/megatrendkort-2020/

 

”Det går att arbeta på egen hand, men visionsarbete och idékläckning vinner oftast på att göra det i grupp.”

 

 

 

Megatrender, trender, svaga signaler och vilda kort

Några begrepp som ofta kommer upp i framtidsdiskussionen kan också vara bra att känna till. Megatrender – som global uppvärmning eller digital transformation – är långvariga skeenden som har inverkan på stora delar av tillvaron. Trender är mer kortvariga och/eller begränsade men klart urskiljbara skeenden; begreppet används ofta t ex då vi talar om mode, inredning och dylikt, men kan tillämpas också bredare. En megatrend kan bestå av ett knippe trender som kommer och går, och som i vissa fall t o m kan motverka varandra. Svaga signaler är första antydningar om att en större  förändring kan vara på väg – udda fenomen som t ex kan kännas skrattretande eller irriterande – medan vilda kort är oförutsedda skeenden som hindrar den stadiga utvecklingen; just nu har t ex covid-19 rubbar många cirklar på olika sätt.

 

 

Lycka till med framtidstankarna!

Kimmo Rautanen

 

 
 
 

Om gästskribenten

Kimmo Rautanen verkar vid Åbo Akademi som projektforskare vid Experience Lab och doktorand i statskunskap.

Hans intressen i jobbet är människans möte med tekniken, demokratiska innovationer, framtidsfrågor, 

samskapande och utvecklingsarbete – privat håller han sig helst nära bok- och skivhyllan. 

Kanske dessa inlägg intresserar

Dekorativ bild. Människor i ring som lägger sina händerna ihop.

Tillsammans mot välmående!

Österbottens Föreningar rf publicerade i tiderna den tvåspråkiga broschyren Järjestöresepti- Föreningsreceptet. Modellen hade tagits från HyTe rf:s motsvarande publikation. I broschyren

Read More »

Föreningsmässa virtuellt – och MOF var med!

I dagens läge händer allt på distans – ja nästan allt – men speciellt stora evenemang ordnas virtuellt. Hur funkar det?
MOF var med på en Virtuell föreningsmässa som stöder delaktighet och välmående. Mässan ordnades som ett samarbete mellan tre projekt: Nuorten Ystävät ry:s VALPAS 2, Ranua kommuns Hyvää Huomista! och Östra Lapplands samkommuns High Five. Under de två dagarna som mässan pågick hade mässan mer än 4000 besökare, 148 evenemang/händelser och totalt deltog över 50 föreningar med sina presentationer.

Read More »

Nystart för föreningar efter pandemin

Vårt nystartade pilotprojekt Moderna föreningar vill hjälpa och stödja föreningarna att bli innovativa och kreativa i sin verksamhet. Föreningar som agerar innovativt och kreativt för att hitta nya lösningar på problem och utmaningar som de stött på i sin verksamhet är bättre rustade för att möta framtiden.

Read More »